KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
za pośrednictwem strony internetowej WBW.pl

A. Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż biletów prowadzona jest przez firmę UPRASZCZACZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 5212847531, REGON 015808118.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia on-line na stronie wbw.pl oraz uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie.

3. Po zaksięgowaniu przez Sprzedającego wpłaty Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenia realizacji transakcji.

4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

5. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego realizowanego za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub za pośrednictwem serwisu PayPal.

6. Bilety pozostają własnością Sprzedawcy do czasu odnotowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym lub otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty od operatora transakcji bankowych Przelewy24.

7. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 48 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

8. Zakupione bilety nie są wysyłane do Kupującego. Odbiór zakupionych biletów możliwy jest wyłącznie w dniu imprezy w kasie klubu! Przy odbiorze może być wymagane okazanie dokumentu tożsamości i/lub potwierdzenia płatności!

9. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie klubu.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w miejscu wydarzenia bez podawania przyczyn.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

B. Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty.

2. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

3. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na adres mailowy: info@wbw.pl.

C. Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Dokonując zakupu online Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

3. Dane osobowe otrzymywane przez Sprzedawcę w ramach sprzedaży biletów mogą być wykorzystywane są w celach marketingowy organizatora imprezy.

4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

D. Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej wbw.pl nie mogą być odsprzedawane bez zgody Sprzedawcy.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Wszystkie informacje na temat wydarzenia na które sprzedawany jest bilet publikowane są na stronie wbw.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie wbw.pl/regulamin.

Sellingo - Sklep internetowy